Department Wise Problem List
Row#DEPARTMENTPROBLEMPROBLEM IN GUJARATI
1Bal BhavanDoes not Get Reading Materials on time - Bal Bhavanસમયસર વાંચન સામગ્રી મળતી નથી. - બાલ ભવન
2Bal BhavanLibrary Opening and Closing Timings - Bal Bhavanલાઇબ્રેરી ઉદ્ઘાટન તથા સમાપન સમય - બાલ ભવન
3C.N.C.DTo Capture rabid dogsહાડકાયુ કુતરા પકડવા બાબત
4C.N.C.DTo Capture stray dogs for Sterilization and vaccinationનસબંધી અને રસીકરણ માટે રખડતા કૂતરાઓને પકડવા
5C.N.C.DTo Capture the ill Animals And Put Them In The Pound for treatmentબીમાર પ્રાણીઓને પકડવા અને તેમને સારવાર માટે પાઉન્ડમાં મૂકવા
6C.N.C.DTo Capture The Animals Like Cows, Buffaloes, Oxen, Goats, Sheep, Donkeys And Put Them In The Poundસંભાળ માટે બીમાર પ્રાણીઓ એમ્બ્યુલન્સ માં લો
7EngineeringInadequate water or low inflow pressure - Engઅપુરતુ પાણી / ઓછો પાણીનો પ્રવાહ
8EngineeringLeakage In Pipe Line - Engપાઈપ લાઈન લીકેજ
9EngineeringWater timing related - Engપાણીના સમય સંબંધિત
10EngineeringWater quality-Polluted water - Engપાણીની ગુણવતા / પ્રદુષિત પાણી.
11EngineeringNo Water - Engપાણીની લાઈન તુટેલ હોવાથી પાણી ના આવવા અંગે
12EngineeringIllegal tapping-motoring by someone - Engગેરકાયદેસાર પાણી જોડાણ/મોટરિંગ
13EngineeringWater connection not given - Engપાણી જોડાણ આપવામાં આપેલ નથી
14EngineeringDrain Blockage or Choking on TP road - Engટી.પી. રસ્તા પર અવરોધ અથવા ગટર ભરાઈ જવી
15EngineeringOverflowing of main line and distribution line on road - Engમુખ્ય પાણી લાઈન ઑવરફ્લો / રોડ પર પાણી લાઈન વિતરણ
16EngineeringNo Drainage Manhole cover - Engગટરનુ કવર નથી
17EngineeringFrequent Breakdown & Blockage of Drain - Engડ્રેઇન વારંવાર બ્રેકડાઉન અને અવરોધ
18EngineeringIllegal Drainage connection - Engગેરકાયદેસર ગટરનુ જોડાણ
19EngineeringPot holes on the Roadરોડ પરના ઉંડા ખાડા
20EngineeringPatch work Relaying of a portion of roadરોડ પેચ વર્ક કરવા
21EngineeringDeep Pit - Large settlement of roadભુવા અંગે (ખાડા)
22EngineeringRemoval of waste-Dust Lying on both side of the road after re surfacingરોડ ની બંને બાજુ માટી ઉપાડવા બાબતે
23EngineeringFootpath Repairing Requiredફુટપાત રિપેરીંગ બાબતે
24EngineeringWaterlogged Due To Rainવરસાદી પાણી ભરાવા બાબતે
25EngineeringNo Water Supply In A Public Buildingપબ્લીક બિલ્ડિંગ મા પાણી ન આવવુ
26EngineeringPublic Toilets and Urinals - Repairing of Doors, Windows, Tiles or Sheetsટાય્લ્ટ બ્લૉક ના દરવાજા - બારી રિપેર કરવા
27EngineeringOther Maintenanceઅન્ય મેઈન્ટેનન્સ
28EngineeringHospitalsહોસ્પિટલ્સ બાબતે
29EngineeringWard Officeવૉર્ડ ઑફીસ બાબતે
30EngineeringHealth Centreઆરોગ્ય કેન્દ્ર બાબતે
31EngineeringCrecheઘોડિયાઘર બાબતે
32EngineeringDoss House ( Rain Basera )નાઇટ શેલ્ટર
33EngineeringMunicipal Schoolsમ્યુનિસિપલ શાળાઓના અંગે
34EngineeringPublic Toilets and Urinals - Drainage Line Blockage or Chokingજાહેર શૌચાલયો અને મુતરડીઓ - ગટર લાઇન ભરાઇ જવી
35EngineeringPublic Toilets and Urinals - Drainage Line Breakageજાહેર શૌચાલયો અને મુતરડીઓ - તૂટેલી ગટર ની લાઇન
36EngineeringPublic Toilets and Urinals - Non-Availability of Water/Cleaning of Water Tank/Broken Tank Coverજાહેર શૌચાલયો અને મુતરડીઓ - પાણી ની અછત / પાણી ની ટાંકી ની સફાઇ / તૂટેલુ પાણી ની ટાંકી નુ ઢાંકણુ
37EngineeringStorm water logging - Engપાણી ભરવા બાબત.
38EngineeringContractor Had not disposed off the Manhole Silt Properly - Engમેનહૉલમાંથી શિલ્ટ કાઢેલ છે.
39EngineeringRaising the Manhole Cover & Catch Pit Up To the Road Level - Engમૅનહોલ / ચેંબર /કૅચપીટ કવર તૂટવા અંગે. રોડ લેવેલ કરવા અંગે.
40EngineeringLowering the Manhole cover & Catch pit - Engમેનહૉલ કવર અને કેચપીટ અંગે.
41EstateParking Problem in Commercial Building પાર્કિંગ નો પ્રોબ્લેમ કોમર્સિયલ બિલ્ડિંગ માટે
42EstateRemove Unauthorised Advertisement From Municipal Buildings and Personal Propertiesમ્યુનિસિપલ શાળાઓના અંગે
43EstateDemolition of Unsafe Buildings and Their Partsઅસુરક્ષિત ઇમારતો અને તેના ભાગોને હટાવવા અંગે
44EstateRemove Encroachment From Road હટાવવા અંગે
45EstateTaking Permits For Municipal Plots and Othersમ્યુનિસિપલ પ્લોટ અને અન્ય મંજૂરી લેવા બાબતે
46EstateTaking Actions Against Illegal Possessionsગેરકાયદેસર માલિકી સામે પગલાં લેવા અંગે
47GardenNo Cleaning At All - Gardenસાફ - સફાઈ થતી નથી
48GardenGarden is observed to have hollow grounds. They need levelling. - Gardenબગીચા માં ખાડા પાડી ગયેલ ચે.લેવલિન્ગ ની જરૂર છે.
49GardenWatering is Not Proper/Regular - Gardenપ્રોપર/ રેગ્યુલર વોટરિંગ થતુ નથી.
50GardenRepairing Required (Fountains/Amusement Park Equipments) - Gardenરિપેરીંગ જરૂરી છે.
51GardenNo Proper Security/Not available/Guard is inefficient - Gardenસિક્યુરીટી વ્યવસ્થા અપુરતી / અનિયમિત છે. ગાર્ડ બરાબર નથી
52GardenWorkers/Gardeners Are Not Available/Insufficient Staffing - Gardenકામદાર / માળીઓ કર્મચારીગણ અપર્યાપ્ત / ઉપલબ્ધ નથી
53GardenTrimming The Trees in Garden - Gardenબગીચાની અંદર ના વૃક્ષોનું ટ્ર્મિંગ કરવું.
54GardenNo Cleaning At All - Traffic Circle-Central vergeસાફ - સફાઈ થતી નથી
55GardenWatering is Not Proper/Regular-Traffic-Central vergeપ્રોપર/ રેગ્યુલર વોટરિંગ થતુ નથી.
56GardenTree-Guards Have Inclined/Broken/Bent Towards The Roadટ્રી ગાર્ડ નમી ગયું છે. તૂટી ગયું છે. રોડ પર આવી ગયુઍન છે.
57GardenTrimming/Cutting The Trees at Central Vergeસેંટ્રલ વર્જ પર વૃક્ષોનું ટ્ર્મિંગ / કટિંગ.
58GardenTrimming The Tree Branches On Road Sideટ્રાફિક અથવા રોડ સાઈડની ડાળીયોનું ટ્ર્મિંગ.
59GardenClearing Out The Overgrown Branches or Trees On Road Sideગીચ થઈ ગયેલ/ વધી ગયેલ ઝાડની ડાળીઓનું ટ્ર્મિંગ
60GardenClearing Off The Cut Out/Dried Out Treesસુકાઈ ગયેલા /જોખમી (નમી /ઝૂકી ગયેલ) ઝાડ દૂર કરવુ.
61GardenComplain Against The Tree-Cuttingવૃક્ષ છેડનની ફરિયાદ.
62GardenTree Fallingવૃક્ષ પડવું
63GymnasiumCoach Is Not Courteous - GYMકોચ નમ્ર નથી.
64GymnasiumApplied For Entry But Still Not Approved - GYMપ્રવેશ માટે લાગુ પડે છે પરંતુ હજુ પણ મંજૂર નથી.
65GymnasiumGYM - Lights Remain Off at Gym, Skating Rink/Sports Centreલાઇટ રિંક / રમતો સેન્ટર સ્કેટિંગ, જિમ માં લાઈટ બંધ રહે છે.
66GymnasiumCoach Is Irregular/Remains Absent - GYMકોચ અનિયમિત હોય છે / ગેર હાજર રહે છે.
67GymnasiumImproper Coaching - GYMઅયોગ્ય કોચિંગ
68GymnasiumTool Maintenance/Parts Change - GYMટૂલ જાળવણી / પાર્ટ્સ બદલો
69HealthError In The Entry; Correction Required - Birth/Death/Marriage Certificateદાખલામાં ભુલ છે,સુધારો કરવા બાબતે.
70HealthDelay In Issuing The certificates - - Birth/Death/Marriage Certificateપ્રમાણપત્રો કાઢી આપવામાં વિલંબ કરવા બાબતે.
71HealthIn Charge Not Available - - Birth/Death/Marriage Certificateનોંધણિદર ઉપ્લબ્ધ નથી.
72HealthMaintain Cleanliness in Crematoriumસ્વછતા જાળવવા
73HealthWoods Are Not Dry in Crematoriumસ્મશાનમાં લાકડા સુકા નથી.
74HealthIn Charge Not Available - Healthનોંધણિદર ઉપ્લબ્ધ નથી.
75HealthFood-Poisoning cases - Healthફૂડ પોઇજનિંગના કેસો અંગે.
76HealthCollecting Water Samples - Healthપાણીના સેંપલ લેવા અંગે.
77HealthRunning The Business Without Licenseવગર લાઈસન્સે ધંધો કરવા અંગે.
78HealthApplied For The License But Not Yet Receivedલાઈસન્સની અરજી કરેલ છે. પરંતુ લાઈસન્સ મળતુ ન હોય.
79HealthInferior Quality of Foodખાધ્ૈપદાર્થમાં ભેળસેળ અંગે.
80HealthContaminated Water/Dirty Surroundings Causes Mosquito Reproductionપાણી તથા ગંદકી ના કારણે મચ્છ્રર ઉત્પતિ સ્થાન અંગે.
81HealthPreventing Malaria/Dengue/Spraying Insecticidesમેલેરીયા / ડેન્ગુ ના કેસો અટકાવવા દવાનો છંટકાવ.
82HealthNot Providing The Benefits To The Patients As Per The Govt. Guidelines-Healthદર્દીઓને સરકાર શ્રીની અલગ અલગ યોજના હેઠળ મળતો લાભ ઍન આપવા - વંચિત રાખવા બાબત.
83HealthDoctors/Staffs Not Available/Treatment Is Not Given On Time- MT Hospitalડૉક્ટર / સ્ટાફ હજર નથી, અનિયમિત/ સમયસર સારવાર ન આપવા બાબત.
84HealthDid not Receive The Registration On Time - Nursing Homeસમય મર્યાદામાં રજીસ્ટ્રેશન મળેલ નથી.
85HealthReaction Observed After Vaccinationરસી આપ્યા બાદ બાળક ની આડઅસર થવા બાબત
86HealthStaffs Not Available - Vaccineસ્ટાફ હાજર નથી.
87HealthCoronavirus infection કોરોનાવાયરસ ચેપ
88HealthHome Quarantineકોરેન્ટાઈન
89HealthCorona Food Relatedકોરોના ફૂડ સંબંધિત
90HealthCorona - Contact with Positive Case 
91I.C.D.SCreche Remains Closed/Does not Open On Timeઆંગણવાડી બંધ રહે છે / નિયમિત ખૂલતી નથી.
92I.C.D.SNot Getting Protein Food As Per The Law/Not Regularલાભારથીઓને નિયમ મુજબ પૂરક પોષણ નાસ્તો મળતો નથી અથવા નિયમિત મળતો નથી.
93I.C.D.SCreche Helpers/Workers Remain Unavailable And Irregularઆંગણવાડી વર્કર / હેલ્પર હેજાર રહેતા નથી / અનિયમિત છે.
94Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Water Logging During Monsoon - KLFચોમાસા દરમ્યાન પાણીનો ભરાવો
95Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Selling of Unhygienic Food & Beverages At Food Courts & Entry Gates - KLFફૂડકોર્ટ અંને ઍંટ્રી ગેટ આગળ બિનઆરોગ્ય ખાધ્ય્પદાર્થ અને પીણાંનુ વેચાણ.
96Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Selling of Unhygienic Food & Beverages At The Price Other Than MRP or The Rate Card – Menu Rate At Food Courtsફૂડકોર્ટ્સ પર મેનુ દર - ફૂડકોર્ટ્સ પર એમઆરપી કરતા અલગ ભાવે બિનઆરોગ્ય ખાધ્ય્પદાર્થ અને પીણાંનુ વેચાણ.
97Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Lost/Theft of Belongingsખોવાયેલો સામાન / સામાનની ચોરી
98Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Behaviour of Staffs Is Not Courteous/Improper - KLFકર્મચારીનું અયોગ્ય વર્તન / નમ્ર નથી.
99Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Behaviour of Security Staffs Is Not Courteous/Improper - KLFસુરક્ષા કર્મચારીનું અયોગ્ય વર્તન / નમ્ર નથી.
100Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Visitors Observed/Seen With Prohibited Contents Like Cigarettes, Tobacco – Pan Masala, Prohibited Drinks, Prohibited Drugs etc.પાન મસાલા, નિષિદ્ધ પીણાં, પ્રતિબંધિત ડ્રગ્સ વગેરે - મુલાકાતીઓ સિગારેટ્સ, તમાકુ જેવા પ્રતિબંધિત સામગ્રીઓ સાથે નિરિક્ષણ / દેખાય
101Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Traffic Congestion At Gate Entries Due to Hand-Lorries, Pan Parlours, Rickshaws, Other Vehicles, Hawkers, etc.હાથ લારી, પાનના ગલ્લા,રિક્ષા, અન્ય વાહનો, ફેરિયાઓ, વગેરે ના કારણે અંદર જવાના ગેટ પાસે ભીડ થવા બાબત
102Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Damaged/Harmful Civil Structure – Component – Equipment - KLFનુકસાન / નુકસાનદાયક સિવિલ માળખું ઘટક - સાધનો
103Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Level of Housekeeping – Cleanliness Is Not Up To The Mark - KLFગૃહસંચાલાણ સ્તર - સ્વછતા બરાબર નથી.
104Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Improper Service Delivery – Non-Operations of Any of The Recreation Activities Which Is Beyond Controlઅયોગ્ય સેવા આપવા - નોન ઓપરેશન્સ નિયંત્રણ બહાર છે જે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ
105Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Lights and Electric Fixtures Are Not Working or Not Switched On - KLFલાઈટ્સ અને ઈલેક્ટ્રીક સાધનો કૅમ નથી કરતા / ચાલુ કરતા નથી.
106Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Possibility of Short Circuit/Electrical Shock Due To Open Cables - KLFખુલા વાયરો ની લીધે ઈલેક્ટ્રીક શોક લાગવાનો / સૉર્ટ સર્કિટ થવાની સંભાવના બાબતે.
107Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Fountains Are Not Working or Not Switched On At Proper Time - KLFફુવારાઓ કામ નથી કરતા / યોગ્ય સમયે ચાલુ નથી કરતા.
108Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Music System/Public Address System Is Not Working or Not Switched On Regularlyસંગીત સિસ્ટમ / પબ્લિક સરનામું સિસ્ટમ નિયમિત કામ કરતા નથી અથવા દરરોજ ચાલુ હોતા નથી
109Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Litter – Waste – Plastic Bottles – Wrappers Found – Observed in Lakeકચરા - વેસ્ટ - પ્લાસ્ટિક બોટલ - આવરણો મળ્યા - લેકમાં જોવા મળ્યા.
110Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Drinking Water Is Not Available - KLFપીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ નથી.
111Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Drinking Water Is Not Purified - KLFપીવાનું પાણી શુદ્ધ નથી.
112Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Drinking Water Is Not Cold - KLFપીવાનું પાણી ઠંડુ નથી.
113Kankaria LakefrontKankaria Lakefront - Short Supply/Non-Availability of Water In Wash Rooms – Toilets - KLFટોઈલેટ - વાશ રૂમ માં ઓછા પાણી પુરવઠા / ઉપલબ્ધ નથી.
114LibraryDaily Cleaning - Libraryદૈનિક સફાઈ.
115LibraryDoes not Come on Time - Mobile Libraryસમય પર આવતા નથી.
116LibraryBasic Needs Like Water, Light and Fan Repairing - Libraryમૂળભૂત જરૂરિયાતો જેમ કે લાઇટ, પાણી , પંખાની મરમ્મત
117LibraryDoes not Get Reading Materials on time - Libraryસમય પર વાંચન સામગ્રી મળતી નથી.
118LibraryLibrary Opening and Closing Timings - Libraryગ્રંથાલયના સમય ની લાગતી ફરિયાદ.
119LightFurnace Not Working in CNG/ Electric Crematoriumસીએનજી / ઈલેક્ટ્રીક સ્મશાન ગૃહમાં ભઠ્ઠી બંધ હોવી.
120LightCrematorium - Fans and Lights Are Not Working in Crematoriumસ્મશાનગૃહમાં લાઇટ/ પંખા બંધ હોવા.
121LightGarden - Lights Are Not Working In Gardenબગીચા માં લાઇટ ના થવી.
122LightHospitals - Lights and Fans Are Not Working in Hospitalsહોસ્પિટલમાં લાઇટ / પંખા બંધ હોવા.
123LightNo Power Supply in Muni. Offices, City Civic Centres, Hospitals, Schools, Swimming Pools, Gyms etc.મુ. ઓફિસ,સિટી સિવિક સેંટર,દવાખાના,સ્કૂલ,સ્વિમ્મિંગ પૂલ,વ્યાયામ શાળા, વગેરે તમામ બિલ્ડિંગમાં પાવર સપ્લાય બંધ હોવો.
124LightFans and Lights Are Not Working in Muni. Offices, City Civic Centres, Hospitals, Schools, Swimming Pools, Gyms etc.મુ. ઓફિસ,સિટી સિવિક સેંટર,દવાખાના,સ્કૂલ,સ્વિમ્મિંગ પૂલ,વ્યાયામ શાળા, વગેરે તમામ બિલ્ડિંગમાં લાઇટ / પંખા બંધ હોવા.
125LightACs/Water Coolers Are Not Working in Muni. Offices, City Civic Centres, Hospitals, Swimming Pools, Crematoriums, Schools, Gyms etc.મુ. ઓફિસ,સિટી સિવિક સેંટર,દવાખાના,સ્મશાન ગૃહ, સ્કૂલ,સ્વિમ્મિંગ પૂલ,વ્યાયામ શાળા, વગેરે તમામ બિલ્ડિંગમાં AC / વોટર કુલર બંધ હોવા.
126LightPumps Are Not Working in Muni. Office, City Civic Center, Hospitals, Crematoriums, Schools, Swimming Pools, Gyms etc.મુ. ઓફિસ,સિટી સિવિક સેંટર,દવાખાના,સ્મશાન ગૃહ, સ્કૂલ,સ્વિમ્મિંગ પૂલ,વ્યાયામ શાળા, વગેરે તમામ બિલ્ડિંગમાં પંપ બંધ હોવા.
127LightMain Road Streetlight Is Offમેઇન રોડ પર સ્ટ્રીટલાઇટ બંધ હોવી
128LightStreetlight Poles Have Fell Downસ્ટ્રીટલાઇટનો થાંભલા પાડી જવો.
129LightShock Observed Electric On Streetlightઇલેક્ટ્રિક શોક સ્ટ્રીટલાઇટ
130LightStreetlight Lightસ્ટ્રીટલાઇટ લાઈટ
131LightHigh Mast Light Remains Switched On In Day Timeહાઈમાસ્ટ લાઈટ દિવસે ચાલુ રહેવી.
132LightLights of Societies, Chawls and Streets Are Not Workingસોસાઇટી ,ચાલી તથા આંતરિક રસ્તા પર છૂટા છવાયા સ્ટ્રીટલાઇટ લાઈટના થાંભલા બંધ હોવા.
133LightHigh Mast Light Is Offહાઈમાસ્ટ લાઇટ બંધ હોવી
134LightHigh Mast Lightહાઈમાસ્ટ લાઈટ
135LightStreetlight Switched On In Day Timeસ્ટ્રીટલાઇટ દિવસે ચાલુ રહેવી.
136LightHigh Mast Poleહાઇ માસ્ટ થાભલો
137Mid Day MealDid not get Get Lunch in School - Mid Day Mealશાળામાં મધ્યાહન ભોજન નથી મળતુ.
138Mid Day MealIrregular in Distribution of Food in school - Mid Day Mealશાળામાં મધ્યાહન ભોજનનું અનિયમિત વિતરણ.
139Mid Day MealInferior Quality of Food - Mid Day Mealહલકી ગુણવતાના ભોજન બાબત.
140Mid Day MealFood Is Not As Per The Menu - Mid Day Mealભોજન મેનુ પ્રમાણે નથી હોતુ.
141MuseumMuseumસંગ્રહાલય સંગ્રહસ્થાન અંગે.
142S.W.MSpitting Or Urinating at public place થુક્વુ અથવા જાહેર સ્થળે પેશાબ
143S.W.MPlastic Collectionપ્લાસ્ટિક સંગ્રહ
144S.W.MUsing Inferior Quality of Plastic for Tea/Pan/Water pouch/Other Food Items.ચા / પાન / પાણીના પાઉચ અન્ય ખાદ્ય પદાર્થો માટે નીચલા દરજ્જાનું પ્લાસ્ટિક નો ઉપયોગ કરવો.
145S.W.MThrowing Plastic garbage/Wasteપ્લાસ્ટિકને કચરામાં ફેંકવું
146S.W.MPublic Toilets and Urinals - Cleaning Out The Surroundingsજાહેર શૌચાલયો અને મુતરડીઓ - આસપાસ ની જગ્યા સાફ કરવી
147S.W.MClearing off the Big Dead Animalsમોટા મૃત પ્રાણીઓના નિકાલ અંગે
148S.W.MClearing Building Material Debrisમકાન ના કાટમાળ - સામગ્રી ઉપાડવાની
149S.W.MNot Cleaning At All - SWMસાફ - સફાઈ થતી નથી
150S.W.MCleaners Not Coming - SWMસફાઈ કામદાર આવતા નથી.
151S.W.MPublic Toilets and Urinals - Daily Cleaning Not Being Doneટોઈલેટ સાફ હોતા નથી.
152S.W.MClearing off the Dead Animalsમૃત પ્રાણીઓના નિકાલ અંગે
153S.W.MClearing Off The Dustમાટી ઉપાડવા બાબત.
154S.W.MEmptying The Dustbinsકચરપેટી ખાલી કરવા બાબત.
155S.W.MCleaning Out The Surroundings of The Dustbinકચરપેટીની આસપાસની સફાઈ.
156S.W.MDoor-To-Door Solid Waste Managementડોર તો ડોર લેવા બાબત.
157S.W.MCleaning Out The Mud and Water Soaked Soilકાદવ - કીચડ ઉપાડવા બાબત.
158S.W.MClearing Off The Cow Dungગાયનું છાણ ઉપાડવા બાબત.
159S.W.MBurning Of Solid Wastesકચરો સળગાવવાની ફરિયાદ.
160S.W.MSpraying Off Insecticidesસફાઈના સ્થળે જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરાવવો.
161Swimming PoolCoach is Irregular/Remains Absent - Swimmingકોચ અનિયમિત હોય છે / ગેર હાજર રહે છે.
162Swimming PoolInferior Quality of Water - Swimmingપાણીની ખરાબ ગુણવતા અંગે.
163Swimming PoolPipes, Showers, Urine Tub, Tiles etc are brokenપાઈપ,ફુવારા, યુરિન ટબ, ટાઇલ્સ વગેરે ભાંગેલ છે.
164Swimming PoolImproper Cleaning - Swimmingસફાઈ બરાબર નથી.
165Swimming PoolApplication Not Yet Approved - Swimmingઅરજી માન્ય ના થયા અંગે.
166Swimming PoolNo Light/Wiring is open - Swimmingલાઇટ ના હોવા / વાયરિંગ ના હોવા અંગે.
167Swimming PoolCoach's Behaviour is Improper - Swimmingકોચના વર્તન બરાબર નથી.
168Swimming PoolOther Complaints - Swimmingઅન્ય સમસ્યા.
169Swimming PoolNo Proper Training - Swimmingઅયોગ્ય તાલીમ બાબત.
170Town PlanningUnauthorised Development Is On/Prevention Steps Not Being Takenબિન સતાવાર વિકાસ થયેલ છે / નિવારણ માટેના પગલાં લેવાતા નથી.
171Town PlanningUnauthorised Use/Prevention Steps Not Being Takenબિન સતાવાર ઉપયોગ / નિવારણ માટેના પગલાં લેવાતા નથી.
172Town PlanningDigging of cellar w/o protective supportકોઈ પણ આધાર વગર ખાડો ખોદવા બાબત
173U.C.DNo Name in Existing BPL Listહાલની બીપીએલ યાદીમાં કોઈ નામ નથી.
174U.C.DName Change in Existing BPL Listહાલની બીપીએલ યાદીમાં નામ બદલવાનું છે.
175U.C.DRemove Name from The Existing BPL Listહાલની બીપીએલ યાદીમાંથી નામ હટાવવાનુ છે.
176U.C.DCreate Multitudeજૂથની રચના કરવી.
177U.C.DAcquire Registration Cerificateનોંધણી પ્રમાણપત્ર મેળવવુ.
178U.C.DRevolving Fund Relatedરિવૉલ્વિંગ ફંડ બાબતે.
179U.C.DSend Application Form To Bankઅરજી ફોર્મ બંકમાં મોકલવુ.
180U.C.DApplication Form Not Cleared From The Office/Zoneઅરજી ફોર્મનો ઑફીસ / ક્ષેત્રીય કક્ષાઍ નિકાલ બાકી.
181U.C.DLoan Account of Subsidy Beneficiaryસબસીડી લાભારથીના લોનખાતામાં જમા બાબત.
182U.C.DTraining Certificate Not Received - Ummeed Cellતાલીમ પ્રમાણપત્ર ન મળવુ.
183U.C.DFacility Related To Training Centre - Ummeed Cellતાલીમ સ્થળે જરૂરી સુવિધા ન હોવી.
184Urban Health CentreNot Providing The Benefits To The Patients As Per The Govt. Guidelines-UHCદર્દીઓને સરકારી માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે લાભ ન મળવા બાબત.
185Urban Health CentreDoctors/Staffs Not Available/Treatment Is Not Given On Time- Doctors/Staffsડૉક્ટર / સ્ટાફ હજર નથી, અનિયમિત/ સમયસર સારવાર ન આપવા બાબત.
186Zoo,KankariaBalvatikaબાલવાટિકા બાબત.
187Zoo,KankariaButterfly Parkબટરફ્લાય પાર્ક અંગે.
188Zoo,KankariaNaginawadiનગીનવાડી અંગે.
189Zoo,KankariaOne Tree hill Gardenવન ટ્રી હિલ ગાર્ડન અંગે.
190Zoo,KankariaRasala Nature Parkરસાલા નેચર પાર્ક બાબત.
191Zoo,KankariaZooપ્રાણી સંગ્રહાલય અંગે.